1. כללי

1.1. תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

1.2. הסכמת המשתתף

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "המשתתף") לבין חברת ווב מדיה גרופ דיגיטל בע"מ (להלן: "החברה").  התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתתף בהגרלה לחבילת " WordCamp Europe 2018" (להלן: "ההגרלה"), אם אינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הנך נדרש שלא להשתתף בהגרלה. בהשתתפותך בהגרלה מסכים המשתתף לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון ולהיות התקנון מסמך משפטי מחייב.

1.3. סמכות שיפוט וברירת דין

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם ההגרלה " WordCamp Europe 2018"

תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.

2. פעילות – " WordCamp Europe 2018"

החברה – כהגדרתה לעיל.

מבצעי הפעילות – החברה.

משתתף– הפעילות מוגבלת למשתתפים אשר הינם בעלי כרטיס לכנס 2018 PRESS FOR WORD  ואשר השלימו את כל פרטיהם בטופס ההשתתפות להגרלה לרבות החתמת כל נותני החסות בדוכנים במקומות המתאימים לכך ואשר הכניסו את טופס ההשתתפות למקום המיועד לכך באתר הכנס עד לשעה המצוינת על גבי הטופס ו/או פורסמה בדף הפייסבוק של הכנס ואשר נוכחים בגופם בזמן הגרלת הזוכים .

יום הפעילות –6.6.18 בין השעות 8:30 – 16:00, אלא אם פורסם אחרת בעת הרישום לכנס ו/או בדף הפייסבוק של הכנס.

3. על הפעילות

משתתפים אשר הסכימו ועומדים בתנאי תקנון זה, מוזמנים למלא את פרטיהם בדרכון החסויות ולהחתים את נותני החסות לכנס בדוכנים במתחם התערוכה.

את דרכון החסויות יש למסור עד לשעה שנקבעה למקום שיפורסם במתחם הכנס. מבין כל המשתתפים שימלאו נכונה את דרכון החסויות ואת פרטיהם תערך הגרלה, בסופה ייבחר זוכה יחיד. הזוכה ייזכה בחבילת כניסה ל – WordCamp Europe 2018" (להלן "הפרס").

4. פרס

הפרס כולל – כרטיס טיסה לבלגרד, כרטיס כניסה ל – WordCamp Europe 2018 ולינה במלון בבלגרד. אין החברה אחראית לכל שינוי ו/או עיכוב שייגרמו במועדי הטיסה. אין החברה מתחייבת לטיב המלון, רמתו ומיקומו. אין החברה אחראית לכנס, לתכנים ולפעילויות שהוא כולל.

לא ניתן להמיר את הפרס ו/או להעבירו לאדם אחר .

5. תנאים והגבלות

ההשתתפות בהגרלה מותנית ברכישת כרטיס רגיל ו/או פרמיום לכנס Press for Word 2018 בלבד, ו/או כרטיס למשולב לכנס Press for Word 2018 ו-Geektime Code 2018 בלבד. על המשתתף להיות נוכח באופן פיזי בהגרלה.

החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה  ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין אחר הנוגע אליה, וקביעתה של

החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת.

יודגש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפעילות,

לרבות המשתתפים, הפרסים והתקופה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שהיא,

לרבות בעקבות תקלה או שיבוש ולא יהא בכך כדי להקנות למשתתף בפעילות ו/או מי

מטעמו כל זכות, טענה או סעד כלשהו.